• Lawyer&Partner
  Michelle Liu
  Senior Consultant
  Jinhui Liu
  Lawyer&Cooperation Partner
  Thomas Han
  Lawyer&Partner
  Lily Shao
  Lawyer&Cooperation Partner
  Xiwen Yi
  Senoir Consultant
  Xuefang Zhao
  General Manager/Senior Consultant
  Hui Ma
  Senior Consultant
  Hui Mi
  Lawyer&Cooperaion Partner
  David Liu
  Lawyer&Partner
  Harper Song
  Lawyer&Partner
  Hanchen Yu
  liu jie
  sun jing
  Du Xiguang
  Guo Yuxiang
  Sun Xiaoping